MCA Chinese Language and Culture Camp


Camp Song

MCA 夏令营营歌 - MCA Xia Ling Ying Ying Ge

MCA 夏令营真是好.

(MCA xia ling ying zhen shi hao),

我高高兴兴背着书包到学校去,

(wo gao gao xing xing bei zhe shu bao dao xue xiao qu),

 小朋友多快乐,哈哈哈地笑,

(xiao peng you duo kuai le, ha ha ha de xiao),

 (哈哈,哈哈!)

(Ha ha, ha ha!)

我们大家在一起学习又玩耍,

(wo men da jia zai yi qi xue xi you wan shua),

我们大家在一起学习又玩耍

(wo men da jia zai yi qi xue xi you wan shua).

 ( !)

(Hei!)

MCA Summer Camp Camp Song

MCA Summer Camp is really good,

Happily, with my backpack, I go to school,

Little friends are laughing with joy, ha ha ha

(Ha ha, ha ha!)

We are here together to learn and to play,

We are here together to learn and to play.

(Hey!)

Comments